Vedtægter for Rockets Cheerleaders

§ 1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Rockets Cheerleaders
1.2 Foreningen er stiftet d. 06.01.2009.
1.3 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Formål
Rockets Cheerleaders formål er at gøre det muligt for medlemmer at dyrke Cheerleading, skabe et socialt netværk omkring sporten, samt at udbrede kendskabet til sporten. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

§ 3 Tilknytning
Rockets Cheerleaders kan tilslutte sig såvel nationale som internationale sammenslutninger af tilsvarende foreninger, herunder DAFF (som er medlem af DIF), ECU (European Cheerleading Union) og ICU (International Cheerleading Union).

§ 4 Medlemskab
4.1 Alle som ønsker at dyrke Cheerleading kan blive medlem i Rockets Cheerleaders.
4.1.1 Personer som ønsker at støtte foreningen, men ikke ønsker at træne, kan optages som passive medlemmer.
4.2 Vedtægterne og de bestemte fastsatte leveregler er gældende for alle medlemmer af Rockets Cheerleaders.
4.2.1 Som medlem af foreningen bærer man ansvar for foreningens billede udadtil gennem egen opførsel og adfærd både på og udenfor gulvet, under optrædener, træning og andre foreningsarrangementer. (Se foreningens leveregler).

§ 5. Kontingent
5.1 Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling, jf. § 7.3. dagsordenen for generalforsamlingen pkt.
5.2 Kontingent for passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.
5.3 Kontingentet betales månedsvis forud.
5.4 Ved indmeldelse betales der ved den 1. i førstkommende måned.
5.5 Pligten til at betale kontingent ophører ikke i en situation ved eksklusion, karantæne eller udelukkelse fra aktiviteter i foreningen.
5.6 Ang. kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse overlades det til bestyrelsen at træffe afgørelse ved hvert enkelt tilfælde.

§ 6. Eksklusion
6.1 Bliver et medlem ekskluderet af bestyrelsen kan dette medlem anke eksklusionen ved først kommende generalforsamling og ved afstemning få eksklusionen enten stadfæstet eller omstødt.
6.2 Får et medlem karantæne af bestyrelsen kan dette medlem anke karantænen ved først kommende generalforsamling og ved afstemning få karantænen enten stadfæstet eller omstødt.
6.3 Rockets Cheerleaders trænere styrer træning suverænt og er den øverste autoritet.
6.3.1 Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem fra træning med henvisning til § 6 om eksklusion / karantæne.
6.4 Ønsker et medlem at melde sig ud eller melde sig passiv hos Rockets Cheerleaders skal dette gøre skriftligt. En skriftlig udmeldelse træder i kraft fra den førstkommende 1. efter udmeldelsen er et bestyrelsesmedlem i hænde. Udmeldelsen skal afleveres senest d. 15. i måneden.
6.5 Ved udmeldelse skal evt. restance i kontingentbetaling betales. Der refunderes ikke betalt kontingent ved udmeldelse.

§ 7 Generalforsamlingen
7.1 Rockets Cheerleaders øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indvarsles mindst 21 dage forud til alle medlemmer skriftligt (e-mail eller med brev) eller via opslag på Rockets Cheerleasders hjemmeside.
7.1.1 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
7.2 En ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, eller efter 50% af medlemmernes anmodning til bestyrelsen med angivelse af formål.
7.3 Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende emner: 1) Valg af dirigent og referent 2) bestyrelsens beretning 3) Godkendelse af revideret regnskabet 4) Budget for det kommende år til godkendelse. 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg af bestyrelse og revisorer 7) Forslag til behandling 8) Eventuelt
7.4 Stemmeberettiget er alle medlemmer, aktive som passive, af foreningen Rockets Cheerleaders, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingent restance eller suspenderet.
7.4.1 Medlemmer der ikke er fyldt 18 år kan få deres forældre eller værge til at stemme på deres vegne ved personligt fremmøde på en generalforsamling.
7.5 Alle medlemmer over 18 år, trænere samt personer over 18 år med nære familiære
relationer til medlemmer kan stille op til bestyrelsesposter.

§ 8 Bestyrelsen
8.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 1 formand, 1 kasserer og 5 medlemmer, samt 3 suppleanter.
8.2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden i lige år og kasserer er på valg hvert ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hver ulige år.
8.3 Ved eventuelt afgang fra bestyrelsen inden valgperiodens udløb kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
8.4 Bestyrelsen leder og fordeler aktiviteterne og arbejdet i Rockets Cheerleaders, fører foreningens regnskaber og aflægger ved sin formand beretning for generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for alle foreningens aktiviteter.
8.5 Foreningens overordnede ledelse udgøres af bestyrelsen.
8.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 3 fremmødte medlemmer, heriblandt formand og/eller kasserer. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.
8.7 Kassereren er ansvarlig for Rockets Cheerleaders’ regnskab overfor den øvrige bestyrelse. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges for generalforsamlingen til godkendelse.
8.8 Adgang til Rockets Cheerleaders økonomiske midler har kun kassereren og formanden. Der anvendes netbank.

§ 9 Tegningsregler og hæftelse
9.1 Rockets Cheerleaders tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.
9.2 Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
9.3 Bestyrelsen er alle, i forening, ansvarlige for den daglige drift i foreningen og skal arbejde for at varetage foreningens bedste interesser efter mandat fra generalforsamlingen.

§ 10 Vedtægtsændringer
10.1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
10.2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§ 11 Opløsning af Rockets Cheerleaders
11.1 Opløsning af Rockets Cheerleaders kan finde sted på en general forsamling når foreningens samlede medlemmer stemmer herfor på en ordinær generalforsamling. Der indkaldes efter reglerne for en ekstra ordinær general forsamling (§ 7.2).
11.2 Ved en opløsning af Rockets Cheerleaders er bestyrelsen forpligtet til at give hjemhørelses Kommune besked.
11.3 Ved Rockets Cheerleaders nedlæggelse overgår eventuelle materialer og andre likvide midler til almennyttig formål i hjemhørelseskommunen. Foreningens vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling d. 06.01.2009. Vedtægterne er enstemmigt ændret på generalforsamlingen den 21. marts 2015, således at der kan vælges 5 bestyrelsesmedlemmer (mod tidligere 4) samt 3 suppleanter (mod tidligere 2).

 

Du kan finde referat fra generalforsamling 2021 her